Annons
Annons

Bestämmelser för hoppdomare

Alexandra Eriksson och Miami Bassremote.

Foto: Roland Thunholm

Målet är att få en välutbildad domarkår för samtliga kategorier av officiella hopptävlingar för både häst och ponny.

Uppdaterad 2020-12-09

Indelning och behörighet

Internationell level 1-4

Dömer vid internationella tävlingar enligt FEI:s reglemente.

A-domare

Dömer på alla svenska tävlingar upp till och med 5*.

B-domare

Dömer på svenska tävlingar upp till och med 2* tävling.

Klubbdomare

Dömer tävlingar till och med klubbtävling.

Överdomare

Ska finnas på alla tävlingar 1*-5* tävling.

Domarutbildning

Intresseanmälan hoppdomarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvaret för hoppdomarutbildningen ligger på den av Hoppkommittén föreslagna hoppdomarutbildargruppen (HDG), utsedda av RUS.
En medlem ur HDG ska ingå i, eller vara adjungerad till, SvRF:s hoppkommitté.

HDG ansvarar för att

 • kurser för samtliga domarkategorier organiseras.
 • ta fram och vid behov revidera utbildningsplaner för samtliga domarkategorier.
 • utse hoppdomarutbildare (HDU) i samråd med HK.
 • en årlig hoppdomarutbildarkonferens anordnas.
 • TR III hålls aktuellt, revideras och lämnas till HK.
 • vara behjälplig i tolkningsfrågor rörande TR III.

Hoppdomarutbildare ansvarar för att i samråd med förbundskansli eller distrikt leda och organisera kurser samt repetitionskurser varje år för alla domare.

Kvalifikation och utbildningsplan

Klubbdomare

Utbildningen arrangeras av förening eller distrikt och leds av A-domare.
Tidsåtgång ca en dag.

För att bli antagen till utbildning som klubbdomare ska sökande:

 • ha visat sin lämplighet genom intyg från klubbstyrelse
 • ha tagit grönt kort
 • ha fyllt 16 år
 • ha tjänstgjort vid minst 6 tävlingsdagar som funktionär i domarsekretariat på lägst 1* tävling.

B-domare

Utbildningen arrangeras efter anmodan från SvRF av distrikt och leds av HDU.
Tidsåtgång två tvådagarskurser med mellanliggande praktisk tjänstgöring.

Steg 1
Digitala studier i Ridsportens utbildningsportal.

Steg 2
Tvådagarskurs enligt utbildningsplan med i huvudsak teoretiskt innehåll.

Steg 3
Praktik genomförs under sammanlagt minst 24 timmar fördelat på ponny/häst/ 1* tävling/ 2* tävling på minst 3 olika tävlingsplatser med 3 olika domare. Praktiken ska innebära olika praktiska göromål som datorinmatare, protokollförare, tidtagare, speaker.

Praktiken intygas på särskilt formulär som ska medföras till steg 4.
Formuläret delas ut av utbildningsledaren vid steg 2.

Steg 4
Tvådagarskurs enligt utbildningsplanen med i huvudsak teoretiskt innehåll.
Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger B-domarkompetens. Vid ett ej godkänt examensprov ges praktikanten ett tillfälle för omprov. Inför detta omprov ska steg två genomföras igen.

För att bli antagen till utbildning som B-domare ska sökande:

 • ha Grönt kort
 • ha genomfört SvRF:s Basutbildning för ridsportens ledare
 • ha visat sin lämplighet genom intyg från klubbstyrelse
 • ha fyllt 20 år
 • ha tjänstgjort som funktionär i domarsekretariat minst 6 tävlingsdagar på lägst 1* nivå.

A-domare

Examinationen arrangeras av SvRF centralt och leds av HDU.
Tidsåtgång en tvådagarsexamination.

Steg 5
Praktisk tjänstgöring som B-domare i minst fyra år och under denna tid dömt minst 10 2* tävlingar.

Steg 6
Examinationstillfälle över två dagar enligt utbildningsplan. Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger A-domarkompetens.

För att bli antagen till examination som A-domare ska sökande:

 • ha genomfört SvRF:s Basutbildning för ridsportens ledare
 • ha visat sin lämplighet genom intyg från distriktsstyrelse eller HDG
 • ha tjänstgjort som B-domare minst 4 år
 • ha fyllt 25 år
 • ha dömt som B-domare minst 10 tävlingsdagar på 1* och 2* tävling.

Internationell domare

Utbildningen arrangeras av FEI.

För att bli föreslagen och anmäld av HDG via SvRF till utbildning som internationell domare ska sökande:

 • ha tjänstgjort som A-domare minst 4 år
 • ha anmält sitt intresse till HDG.

Överdomare

Utbildningen arrangeras av SvRF centralt.
Tidsåtgång en tvådagarskurs med examination.

För att bli antagen till utbildning som överdomare ska sökande:

ha tjänstgjort som lägst B-domare i minst 4 år
ha fyllt 25 år
ha visat sin lämplighet genom intyg från distriktsstyrelse eller HDG
ha genomfört SvRF:s Basutbildning för ridsportens ledare

Examination

Samtliga domarkategorier examineras av HDU genom ett godkänt teoretiskt och praktiskt prov enligt fastställd utbildningsplan. Examinationen fastställs slutligen av SvRF:s Tävlingssektion.

Fortbildning

Fortbildnings- och repetitionskurser ska hållas av Hoppdomarutbildarna.
Kurserna bokas genom förbundskansliet eller respektive distrikt.

Behållande av legitimation

För att behålla sin legitimation måste domare och överdomare:

 • ha dömt minst 4 tävlingsdagar/år. Det räknas som halv tävlingsdag att ha tjänstgjort en tävlingsdag i domarsekretariat eller att under en tävlingsdag ha biträtt ordinarie ÖD.
 • ha deltagit på repetitionskurs minst vartannat år.
 • ha aktiverat sin förbundslegitimation i TDB.

Fråntagande av legitimation

 • Domare och överdomare fråntas automatiskt sin legitimation om inte ovanstående minimikrav är uppfyllda.
 • Domare och överdomare kan av SvRF, om synnerliga skäl föreligger, fråntas sin legitimation.
 • För att tidigare verksam domare eller överdomare ska återfå sin legitimation krävs ny examination.

Publicerad: