Annons
Annons

Brandskydd

Illustration: Kajsa Eldsten

En mycket viktig del i säkerhetsarbetet är att kontrollera brandskyddet vid en ridanläggning. Det finns regelverk och lagar för hur det ska gå till.

Alla företag måste arbeta med sitt brandskydd, oavsett verksamhet, storlek eller risk. Det här står i lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778. Hos den privata ridskolan bär ridskolans chef/ägare detta ansvar. Där ridklubben förvaltar byggnaderna och driver ridskola är styrelsen ytterst ansvarig.

Svenska Ridsportförbundet har tagit fram verktyg för hjälp till självhjälp gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt brandskyddsarbete. Samtliga föreningar i förbundet kan ta del av verktygen, oavsett om de driver ridskola eller inte. Läs mer här

Enligt lagen ska alla företag arbeta systematiskt med sitt brandskydd, oavsett verksamhet, storlek eller risk. Det betyder att brandskyddet måste följas upp regelbundet, rätt utrustning finnas tillgänglig och att klara rutiner för vad som ska göras om det börjar brinna finns.

Kommunerna är tillsynsmyndighet och de har rätt att ta ut avgift för kontroll av brandskyddet. Kommunen, i regel räddningstjänsten, ska också informera om lagen och svara på frågor från den som är osäker på hur man ska arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete. Ett systematiskt brandskyddsarbete genomförs för att minimera risk för brand och olycka. Även försäkringsbolagen ställer krav på brandskyddsarbete. Om det efter en brand kan bevisas att företaget eller personen inte arbetat med ett systematiskt brandskydd kan brandskadeersättningen helt utebli från frösäkringsbolaget.

Här är några fakta om bränder:

 • I Sverige startar cirka 80 bränder/dygn
 • På 3,5 min utvecklas de livsfarliga brandgaserna.
 • Elfel orsakar cirka 10 procent av bränderna
 • TV-apparater är en vanlig brandorsak. Bryt alltid strömmen när apparaten stängs av.
 • Håll efter damm som kan explodera i närheten av glödlampor eller liknande

Brandsläckare

 • Brandsläckare, pulversläckare rekommenderas av Räddningstjänsten.
 • Brandsläckarna ska vara lättillgängliga och placerade på en plats som alla känner till
 • Det bör finnas flera brandsläckare i varje byggnad
 • Brandsläckare ska kontrolleras minst en gång per år
 • Brandvarnare som varnar för rök placerade centralt i byggnaderna
 • Brandfiltar ska också finnas på lättillgängliga platser
 • Se över alla eldragningar
 • Ha en handlingsplan
 • Tänk på att brand i fetter och oljor inte kan bekämpas med vatten
 • Fett och olja brinner inte om syretillförseln försvinner
 • Kväv denna form av bränder, men här fungerar även en pulversläckare

Brandövningar

Det är viktigt att genomföra brandövningar. Be Räddningstjänsten att komma till ridskolan/ridanläggningen och ha en genomgång.

 • Öva gärna med brandsläckare, kontrollera att personalen kan handgreppen och testa att släcka öppen eld med hjälp av brandfilt.
 • Även räddningspersonalen behöver öva. Att leda en rädd häst ut från eldhärden kan vara väldigt svårt för räddningspersonal klädd i full säkerhetsutrustning.
 • Var finns redskapen i stallet som underlättar utrymning?
 • Se över utrymningsvägarna. Inga utgångar får vara blockerade med redskap eller skottkärror.
 • Finns grimmor och grimskaft snabbt tillgängliga?
 • Se över och kontrollera brandlarm, brandsläckare och brandfiltar.
 • Gör regelbundna kontroller av elledningar.
 • Använd timer som automatiskt slår av strömmen till kaffebryggare och spisar.
 • Öppen eld eller levande ljus är inte förenligt med stallbyggnation eller ridhus.

De vanligaste anmärkningarna vid en besiktning på en hästgård/ridskola är följande:

 • Nätansluten radio/stereo får inte placeras i stallet Om de inte är godkända för fuktiga miljöer
 • Värmekabel skyddas inte av föregående jordfelsbrytare.
 • Elstängselapparat får inte placeras i stallet eller på stallväggens utsida.
 • Elvärmefläkt i stall måste vara godkänd för brandfarligt utrymme.
 • Halogenstrålkastare får inte installeras i brandfarligt utrymme.
 • Elvärmeelement i sadelkammare får inte övertäckas.
 • Personalutrymme med värmeapparater (kyl, trinette, kaffebryggare, med mera) är ej brandavskilt från övriga utrymmen.

Tänk på att en anläggningskiss ska finnas där utrymningsvägarna är utmärkta. Samt att huvudströmbrytare och huvudavstängning för vatten ska vara markerade.

Heta Arbeten

Nu har Brandskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kompletterat sina riktlinjer för ”Heta Arbeten” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där skoningen ingår. Det krävs tillstånd för att till exempel varmsko i ett stall och riktlinjer hur det ska göras så säkert som möjligt. I anvisningarna står det bland annat:

Anvisningarna ska:

 • vara kända av den som beställer hästskoning och hovslagaren ska informeras om vad som gäller för det aktuella stallet.
 • ange att svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte får utföras på denna plats.

Särskilt anordnad fast plats kan vara spolspilta eller stallgång som uppfyller följande:

 • Bredd är minst 2,5 meter.
 • Vägg ansluter mot golv utan större springor.
 • Golvet är av obrännbart material och sträcker sig minst 2 meter framför och 2 meter bakom hästen.
 • Området är fritt från brännbart material, exempelvis hästtäcken, strö eller hö, löst eller i säckar.
 • Vid varmskoning krävs att passagen från stalldörren fram till platsen för hästskoningen är fri från brännbart material.

Det ska även finnas anvisningar för hur hovslagarens bil får ställas upp och hur arbetet vid bilen får ske.

Tillståndsansvar och delegering

Grundtanken är att det är ägaren som är tillståndsansvarig. Om anläggningen arrenderas ska ansvaret delegeras över till arrendatorn. Om ett stall hyrs ut ska det klarläggas vem som är tillståndsansvarig – ägaren/arrendatorn eller hyresgästen. Den som hyr stallplats i ett stall är ofta den som beställer hästskoning men har sällan delegation för att vara tillståndsansvarig.

Den som utfärdar tillstånd för Heta Arbeten två gånger per år eller oftare ska ha certifikat för Heta Arbeten.

Publicerad: