Annons
Annons

Förbundsstämman 2019

Bild från Svenska Ridsportförbundets Förbundsstämma 2019.

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Här finns en sammanfattning av förbundsstämman den 18 maj 2019. Stämmolokal Hotell Södra Berget, Sundsvall.

Tid: 18 maj
Plats: Sundsvall

Val av ordförande
Förbundsstämman ställer sig enhälligt bakom omval av Ulf Brömster.

Val till förbundsstyrelsen
Beslut enligt valberedningens förslag; Omval Helena Carlsson och Gabriella Bragée, nyval Christina Holtenäs och Lennart Lindelöw.

Förbundsstämman fastställer ungdomsledamöter enligt beslut på Riksungdomsmötet; Elin Gustavson, Sara Grelle och Sofia Ronvall (suppleant).

Fastställande av antal ledamöter i sektionerna
Valberedningens föreslår att utöka Tävlingssektionen till 11+1 mot tidigare 10+1. Övriga sektioner oförändrat.
Beslut enligt valberedningens förslag.

Val av sektionsordföranden
Stämman beslutar om omval av Meta Persdotter (TS) och Markku Söderberg (RUS) samt fastställande av ordförande i CUS Elin Gustavson.

Val av sektionsledamöter
Tävlingssektionen, enligt valberedningens förslag; omval Lars Englund, Ulrika Dahlström och Ulf Wilken. Nyval Fredrik Reuterskiöld, Pelle Wedenmark och Ted Velander.

Ridskole- och utbildningssektionen, enligt valberedningens förslag; omval Lena Hannu, Gun Kristoffersson, Nina Anyai, Sten-Åke Thundal, Gabriella Pernler samt fyllnadsval Anna-Maria ”Ama” Andersson.

Förbundsstämman fastställer ledamöter i centrala ungdomssektionen enligt beslut på Riksungdomsmötet.

Val av revisorer
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag; omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Sverige.

Val till valberedning
Stämman beslutar välja Gunilla Öhman till ordförande samt till ledamöter; omval Jan Andersson, nyval Thomas Törnqvist och Marie Morgenstern Fohlin.

Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
Beslut enligt FS förslag, det vill säga ingen höjning av medlemsavgiften.

Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden 2020-2021

Magnus Gissler, Östergötland Ridsportförbund, yrkar på bifall med tillägget att FS återkommer innan årsskiftet med hur effektmålen 2025 skall mätas.

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom Österötlands tillägg och stämman beslutar i enlighet FS förslag med tillägg.


Motioner

MOTION E18 från Hanne Lindgren angående möjlighet att ställa ut ryttarlicenser

Motionären yrkar att TR I moment 150.1.2 ändras så att kravet på att arrangera eller samarrangera tävling gäller under en tvåårsperiod.

Motionären skriver att antalet starter inom Stockholms Läns Ridsportförbund halverats sedan 2005.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att avslå motionen

Beslut enligt FS förslag

MOTION E17 från Carina Carlsson angående IT-lösningar för hästsporten

Motionären yrkar på
- att Svenska Ridsportförbundet redovisar konkret vad som avses med ”digitalisering”
- att Svenska Ridsportförbundet presenterar en konkret plan för vad som ska göras, för vem, när och av vem samt hur man ska förankra lösningen i verkligheten
- att Svenska Ridsportförbundet beslutar att utveckla ett professionellt system för hästsporten som också kan rapportera den information som Riksidrottsförbundet vill ha som ska vara klart senast 2021

alternativt

- att Svenska Ridsportförbundet säkrar att Riksidrottsförbundet utvecklar ett modernt och fungerande system som kan användas av föreningarna som är klart senast 2021
- att Svenska Ridsportförbundet beslutar att lämna Idrott Online när ett nytt system är på plats
- att Svenska Ridsportförbundet slutar att betala eventuella avgifter för Idrott Online eller avgifter för service där det ingår efter 2019 såvida inte Riksidrottsförbundet använder pengarna till att utveckla ett modernt och fungerande system för att istället använda pengarna för att själva utveckla ett sådant system

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande

Beslut enligt FS förslag

MOTION K12 från Färingsö Rididrott angående Reklamutskick från SvRF

Motionären yrkar att även ridsporten bör ta sitt ansvar och fundera igenom vilka resurser som är värda att använda och till vad. Motionären föreslår därför att man enkelt ska kunna ange till förbundet ifall man vill ha reklammaterial för förbundets arrangemang eller inte. Redan idag får vi information med e-post, en enkel förfrågan ifall man önskar tryckt marknadsmaterial om ett visst arrangemang innan det skickas ut kan vara ett sätt.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att bifalla motionen

Beslut enligt FS förslag

MOTION K11, K13, K14, K15, K16 från Föreningen Equality Riders, Malmö Civila Ryttarförening, Föreningen Runsten Equestrian, Stockholms Fältrittklubb och Åby Ridklubb, angående konkurrensneutralt arrangörsstöd.

Motionärerna yrkar att förbundet med omedelbar verkan organiserar sig för att konkurrensneutralt och likvärdigt kunna stödja alla arrangörer. att ledamöter i förbundsstyrelsen inte ska ha tävlingsledar- eller tävlingskommittéuppdrag.

Motionärerna anser att Svenska Ridsportförbundet inte själv kan vara arrangör eller vara avtalspart med vissa arrangörer, arenor etc. undantaget om FEI och internationella regler kräver vissa formella former för mästerskap eller liknande.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande samt
att avslå yrkandet om att förbundsstyrelseledamöter inte får ha i motionen angivna uppdrag

Beslut enligt FS förslag.

MOTION D10 från Stockholms Läns Ridsportförbund angående redovisning av resultat på tävling

Motionären yrkar på möjligheten att utreda för de tävlande att aktivt kunna välja om deras resultat ska visas i realtid (online) eller inte, och om det är möjligt, att införa denna funktionalitet, samt
att utreda möjligheterna för att, vad avser de resultat som gäller barns och ungdomars tävlande, endast de placerades resultat blir synliga för allmänheten och detta först efter avslutad tävling.

Motionären skriver att ryttare blir stressade av att veta att deras resultat kan följas i realtid.

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att frågeställningen bör utredas. En förändrad resultatredovisning kan emellertid komma att ha stor påverkan på hela tävlingssystemet. Även effekter som ligger utanför motionärens yrkande måste beaktas.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att bifalla motionen

Lena Malmqvist, Skånes Ridsportförbund, yrkar på avslag.

Efter försöksvotering tog stämman beslut enligt FS förslag.

MOTION D9 från Stockholms Läns Ridsportförbund angående kravet på föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet att arrangera tävling för att få ställa ut tävlingslicens

Motionären yrkar att förbundsstämman beslutar att åter införa en licens för den lägre tävlingsnivån lokal/enstjärnig, samt att ta bort kravet på föreningarna att arrangera tävling för att få utförda licens på lägre tävlingsnivå/enstjärnig enligt ovan.
Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att avslå motionen

Beslut enligt FS förslag

MOTION D8 från Stockholms Läns Ridsportförbundet angående förtydligande i stadgarna behandlades i samband med förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar.

MOTION D7 från Skånes Ridsportförbund angående en fullständig transparent redovisning av hur licensintäkterna används

Motionären yrkar
på en fullständig redovisning av licensintäkterna samt på vilket sätt dessa medel används årligen inom förbundet. Motionären skriver att en del av licenspengarna fördelas som tävlingsbidrag i 19 distrikt, men att de även ska täcka en del av officiella funktionärers repetitionskurser.

Förbundsstyrelsens delar motionärens uppfattning att det är viktigt för enskilda föreningsmedlemmar, medlemsföreningarna och distriktsförbunden att ha kunskap om och förståelse för hur förbundets ekonomiska medel fördelas, så att en optimal verksamhet kan bedrivas. Idag görs det bland annat genom att verksamhetsinriktning, verksamhetsplaner, bokslut och verksamhetsberättelse publiceras.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad som förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande

Efter votering beslutade stämman enligt FS förslag

MOTION D6 från Skånes Ridsportförbund angående en gratislicens på Office 365 paketet eller motsvarande till varje förening

Motionären yrkar på att förbundet årligen bekostar en Office 365 licens per förening och distrikt.

Förbundet ska också tillhandahålla en resursperson, en tjänsteman, som årligen upphandlar och ombesörjer att programmet finns och fungerar hos varje förening.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att tillstyrka motionärens förslag att förbundet från centrala medel bekostar Office 365 licens för samtliga distrikt från och med 2019 samt
att förbundsstämman beslutar att motionen i övrigt anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande

Beslut enligt FS förslag

MOTION D5 från Skånes Ridsportförbund angående tillsättande av en inkluderings- och värdegrundskonsulent

Motionären yrkar på att stämman fattar ett beslut om att tillsätta en ny heltidstjänst på förbundskansliet, en inkluderings- och värderingskonsulent, och att en sådan tjänst inrättas senast till årsskiftet 2019/2020.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att alla medlemsföreningar ska ha samma möjlighet att få råd och kompetent stöd i värdegrundsfrågor samt

att motionen i övrigt anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande

Beslut enligt FS förslag

MOTION D4 från Norrbottens Ridsportförbund angående leda och leva upp till kvalité

Norrbottens Ridsportförbund föreslår att införa krav på kvalitetsmärkningen även när det gäller att anlita tränare på ridskolan/ridanläggningen.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att utveckla kvalitén på ridanläggningar som är anslutna till SvRF genom att utreda möjligheten att ställa krav på att tränare som anlitas har en tränarutbildning genom SvRF:s försorg samt
att förbundsstämman beslutar att bifalla motionärens förslag att se över förutsättningarna att utöka kravet för skylten kvalitetsmärkning

Beslut enligt FS förslag.

MOTION D3 från Norrbottens Ridsportförbund angående förtydligande av TR

Motionärerna yrkar att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till förbundsstämman 2019 att se över och tydliggöra i TR om konsekvenser om man överträder förbud, samt att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till förbundsstämma 2019 att se över och tydliggöra i TR att införa obligatoriska kontroller av nosgrimmor med mätutrustning.

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att hästvälfärden är den centrala vid all verksamhet inom ridsporten, att ”Code of conduct” ska följas och att ledstjärnorna alltid bör följas. Förbundsstyrelsen är av uppfattningen att de skärpningar och förtydliganden som införts i TR 2019 som rör nosgrimmor, samt de rutiner som införs via överdomarutbildningarna 2019 och framåt väl täcker motionärens avsikt. Förbundsstyrelsen kommer även framåt att intensivt fortsätta arbeta för ökad hästvälfärd.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande

Beslut enligt FS förslag.

MOTION D2 från Norrbottens Ridsportförbund angående förtydligande av föreningsstadgar

Motionären skriver i sin motion att ”det råder otydliga begrepp och godtycklighet bland föreningar om vad jävighet innebär avseende vad som gäller för att vara förtroendevald i en styrelse”. Motionären yrkar på att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till förbundsstämman 2019 ha justerat och kompletterat texten i § 14 för att tydliggöra vad som gäller i klartext.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande.

Beslut enligt FS förslag

MOTION D1 från Gotlands Ridsportförbund angående officiella hoppfunktionärer på lägre nivå

Motionärerna yrkar att en arbetsgrupp tillsätts för att likrikta kvalifikationerna för överdomare i de olika disciplinerna och ge distrikten möjlighet att rekommendera lämpliga personer för överdomaruppdrag, samt att utreda behovet av utbildade hoppdomare på lägre nivå än B-domare.

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att avslå motionens första yrkandesats samt
att förbundsstämman beslutar att bifalla motionens andra yrkandesats

Lena Malmqvist, Skånes Ridsportförbund, föreslår att stämman avslår hela motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.


Inledning

Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster hälsade välkommen till drygt 200 delegater i den mest nordliga förbundsstämma som hållits.
Han betonade de viktiga frågorna för Ridsport 2025, effekterna av EM i Göteborg, att ridsporten är godkänd som friskvård efter många års kamp.
- Vi är bäst tillsammans, avslutade han.Vi är tillsammans svensk ridsport.
Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson talade om idrottens storhet och hur måna som finns med inom idrotten.

Förmiddag

Stämman beviljar styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet med ett rungande JAA.
Nu är dessutom kandidaterna nominerade inför eftermiddagens val tilll styrelse och sektioner.
Ordförande Ulf Brömster har gått igenom besluten från stämman 2017.

Stämman antog valberedningens föeslag på ersättning till förtroendevalda.

Helena Carlsson föredrog förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar. Frågan bordlades för granskning innan beslut. Efter en justering angående datum för inlämning av motioner till distrikt från förening, till den 15 november, tog stämman ett enhälligt beslut för stadgeändringarna.

På stämman deltar förtroendevalda samt ombud från distrikt och föreningar.

Publicerad: