Annons
Annons

TR VII Voltige

Nyheter 2021 - sammanfattning

Kapitel 2:

Förändrad grenbeskrivning.

751:

Egen nummerlapp tillåts.

752:

Förtydligande boots.

755:

Svår klass. Avdrag för otillfredställande landning. Nollbetyg för två nya felaktigheter.

756:

Young vaulters och svår klass.

756–760:

Förändring av sorteringsmekanism vid lika totalpoäng.

Tabeller:

Förändringar i rörelser.

Viktiga hållpunkter i TR I:

Vikten av att följa Code of Conduct/Uppförandekod förs in på flera ställen.

110: Anmäla otillåten hantering

Alla som ser otillåten hantering av häst på tävlingsområdet uppmanas att kontakta någon av de officiella funktionärerna på plats.

111: Tävlingsdagens omfattning

När det gäller vad som är tillåtet och förbjudet enligt Karens- och förbudslistan, börjar tävlingsdagen klockan 00:00 och slutar när hästen gått i mål för sista starten under dagen. Efter sista starten, innan 24:00 samma dag, blir vissa åtgärder enligt listan tillåtna.

120: Tävlingsbeteckningar

Den tvååriga övergångsperioden, där beteckningarna elit/nationell/regional/lokal respektive 5*/4*/3*/2*/1* funnits parallellt, upphör. Fr o m 1 januari 2021 finns endast stjärnbeteckningarna.

120 Inlämnande av proposition

Propositioner ska skickas in för godkännande senast 35 dagar innan tävlingsstart. Svenska Ridsportförbundet kan bestämma om förseningsavgifts storlek, som utdelas av förbund eller distrikt.

122 Riksmästerskap

Allmänna regler för Riksmästerskap införs.

131 Anmälningsavgift

Om/när det bli möjligt i TDB kommer möjlighet att införa att dela tävlingsavgiften i anmälnings- och startavgift.

131 Maximerat antal starter

Ryttare, till och med det kalenderår ryttaren fyller 12 år, får starta högst 4 gånger/dag.

136 Stjärnsporrar

Gemensamma bestämmelser om stjärnsporrar i alla grenar införs. ” Stjärnsporrar, det vill säga sporrar med roterande skivor/delar som har hack eller tandade kanter, är inte tillåtna inom tävlingsområdet. Sporrar med en roterande skivor/delar, som har jämna kanter, är tillåtna.”

137 Kommunikationsutrustning

Om handhållen kommunikationsutrustning används till häst, ska hästen stå stilla och inte vara i rörelse.

140 Om premier

De premier som delas ut anges i propositionen och får inte minskas, inte heller genom friskrivning i propositionen.

150 Licenser

Texterna om licenser är likalydande i TR och i TDB.

162 Hästpass

Hästpass ska medföras till tävlingsplatsen.

170 Vaccinationsregler

Tidigare publicerade regler om nya vaccinationer förs in i TR.

173 Hjälm

Hjälm ska bäras även i kön till hästbesiktningen.

174 Blodsregel

Harmoniserad lydelse i alla TR.
”Om det förekommer blod, sår eller svullnad på hästen gäller följande. Har blod, sår eller svullnad orsakat av ryttarens inverkan ska ekipaget stängas av. Har blod, sår eller svullnad orsakats av annat än ryttarens inverkan, såsom att hästen har bitit sig eller fått ett balltramp eller liknande, ska en bedömning göras enligt moment 175. Upptäcks blod, sår eller svullnad under ritten ska ritten omedelbart avbrytas. ”

175 Startförbud

Vid startförbud p g a skada i mungipa/munhåla bli startförbudet 21 dagar. Mellan dag 8-21 under startförbudet kan tillfälligt starttillstånd ges om:
a) veterinärintyg skickas in till Svenska Ridsportförbundet, och förbundet kan därefter ge starttillstånd,
b) tävlingsveterinär/överdomare på plats kan ge tillfälligt starttillstånd, efter besiktning där skadan konstateras ha försvunnit.

175 Mun- och nosgrimmekontroll

Överdomaren/veterinären ska kontrollera munnar och nosgrimmor på minst 5% av deltagande hästar.

187 Högsta ersättning

Högsta ersättningsnivåer för domare/överdomare införs.

190 Protest

Inga protester mot domarutslag vid ritter kan lämnas.

195 Avgift vid protest och överklagande

Avgiften för protest och överklagande höjs till 500 kr. Avgiften för överklagan till Svenska Ridsportförbundet höjs till 1500 kr. Avgifterna återbetalas om man får rätt.

Publicerad: