Annons
Annons

TR V Sportkörning

Förtydligande för sportkörning:

Påminnelse TR V 2021 moment 503.9 Selar (publicerad 2022-07-24)

I TR 2021 står det att flughuva som täcker mer än öron och panna inte är tillåtet.

"9. Flughuva får användas i alla delmoment. Den ska ge utrymme för fastsättande av nackstycke och pannband och får endast täcka hästens öron och panna. Flughuvan får inte vara fastsatt i nosremmen och måste tillåta fria öronrörelser. I maraton och precision tillåts även insektsskydd som skyddar hästens ögon och nos. Dessa får inte hindra fritt luftintag. I maraton är flugtäcke tillåtet, förutom under B-sträckan. Efter avslutat moment kan överdomaren, eller någon denne utser, kontrollera att inget förbjudet har täckts över och att andningen inte hindrats."

TR V 2021 moment 545 Domare p 3 (publicerad 2021-02-08)

Mom 137 Kommunikationsutrustning.

"Användande av handhållen mobiltelefon/kommunikationsutrustning under ridning/körning av häst i rörelse på tävlingsplatsen är inte tillåten."
Förbudet gäller kusk med tillhörande groom, båda ingår i "körning med häst".

Mom 512 Kvalificering mellan enskilda moment (uppdaterat 2022-04-25)

I 2019 års TR V tillkom moment 509.3: ”I Lätt B är galopp förbjudet i samtliga moment och vid all körning på tävlingsområdet”. Detta ändrar väsentligt förutsättningarna och innebörden av moment 512. Ur en säkerhetsaspekt har Körkommittén beslutat att kvalificering enligt moment 511.7 ska gälla för start i Lätt A, samtliga moment. Detta beslut kommer gälla tills dess att TR V kan ändras.

Kompletteringar TR V 2021 (uppdaterat 2021-04-05)

Mom 500.5

"Person under 18 år ska bära hjälm och skyddsväst när denne befinner sig på en vagn eller rider på tävlingsområdet".
Komplettering: Alla ska bära hjälm vid ridning och körning på tävlingsområdet.

Mom 503.9 Nosnät

I dressyr får nosnät användas, det får inte ligga an mot hästens nos eller på något sätt
hindra hästens andning. Det måste således vara av ett fast/stelt material. Nosnätet får inte heller vara större eller konstruerat så att man inte kan se hästens bett, mungipor eller läppar.

Mom 504.1 Groomsäte

Bildserie som förtydligar vad som gäller from 2021-07-01
Komplettering TR V Groomsäte 2021-03-29.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Mom 545.3

Lätt B och Lätt A: Minst en domare med lägst C-behörighet.
Medelsvår: I dressyren en till tre domare varav en med lägst C+-behörighet. När en domare används ska denna ha lägst C+-behörighet. Det rekommenderas att tre domare används vid tävling med 100 meters bana.
När arrangör har flera domare på plats kan organisationen välja att använda två domare vid dressyrbedömningen. I maraton och precision krävs minst en domare med lägst C-behörighet.

Skisser nya precisionshinder 2020:

Nyheter 2021 - sammanfattning:

501:

Från och med det år häst fyller 21 år får den i svår klass endast starta dressyr- och precisionsmomenten.

503:

Huvudlag med sänkt käkrem, typ micklem, är inte tillåtet.

505:

Tillägg obligatorisk utrustning dressyr och precision: Kusken och groomen ska i dressyr och precision ha långärmat och långbyxor/lång kjol.

506: Para

I para- och barnklass ska pisken finnas på vagnen i maraton. När den används behöver den inte hållas av kusken, utan får hållas i och användas av groomen.

509: Klassindelningar och svårighetsgrader.

Lätt B körs som 1*-tävling.
Lätt A och medelsvår endagars fullständig tävling och enskilda moment körs som 1*-tävling.
Svår klass enskilda moment körs som 1*-tävling.
Lätt A fullständig flerdagarstävling körs som 2*-tävling.
Medelsvår fullständig flerdagarstävling körs som 3*-tävling.
Svår klass fullständig flerdagarstävling körs som 4*-tävling.
Svår klass med premier, fullständig flerdagarstävling körs som 5*-tävling.
Svenskt Mästerskap körs som 5*-tävling.

510: Arenakörning införs.

Arenakörning är en tävlingsform som ska genomföras på ett inhägnat eller avskärmat område, inne eller ute. Hindren består av en blandning teknikhinder och konpar. Det är en tidstävling där ekipagen startar en gång och kör alla teknikhinder och konparen i nummerordning, i teknikhindret körs portarna i bokstavsordning. Till den tid ekipaget får läggs de straff på som ekipaget ådragit sig under sin runda som tidstillägg omräknat till sekunder.

511:

Minst två kvalificerande fullständiga två-eller flerdagarstävlingar i Medelsvår ska ha genomförts för att vara kvalad till svår klass.

511:

När kusk startar med färre hästar och använder samma hästar som deltog i tidigare anspänning har kusk rätt att starta samma klass. Om kusk använder nya hästar som inte är kvalade får kusk gå ner en klass.

515:

Tre nya dressyrprogram införs, Svenska Lätt B 2020, Svenskt Lätt A 2020 och Svenskt Msv 2020.

522-526:

Flera förändrade maratonregler.

530:

Regler för hur kusk ska uppmärksamma felaktig konbredd i precision.

540:

Tidtagning i maratonhinder.

544:

Krav på överdomare vid alla sportkörningstävlingar fr o m 1*.

Viktiga hållpunkter i TR I 2021:

Vikten av att följa Code of Conduct/Uppförandekod förs in på flera ställen.

110: Anmäla otillåten hantering

Alla som ser otillåten hantering av häst på tävlingsområdet uppmanas att kontakta någon av de officiella funktionärerna på plats.

111: Tävlingsdagens omfattning

När det gäller vad som är tillåtet och förbjudet enligt Karens- och förbudslistan, börjar tävlingsdagen klockan 00:00 och slutar när hästen gått i mål för sista starten under dagen. Efter sista starten, innan 24:00 samma dag, blir vissa åtgärder enligt listan tillåtna.

120: Tävlingsbeteckningar

Den tvååriga övergångsperioden, där beteckningarna elit/nationell/regional/lokal respektive 5*/4*/3*/2*/1* funnits parallellt, upphör. Fr o m 1 januari 2021 finns endast stjärnbeteckningarna.

120 Inlämnande av proposition

Propositioner ska skickas in för godkännande senast 35 dagar innan tävlingsstart. Svenska Ridsportförbundet kan bestämma om förseningsavgifts storlek, som utdelas av förbund eller distrikt.

122 Riksmästerskap

Allmänna regler för Riksmästerskap införs.

131 Anmälningsavgift

Om/när det bli möjligt i TDB kommer möjlighet att införa att dela tävlingsavgiften i anmälnings- och startavgift.

131 Maximerat antal starter

Ryttare, till och med det kalenderår ryttaren fyller 12 år, får starta högst 4 gånger/dag.

136 Stjärnsporrar

Gemensamma bestämmelser om stjärnsporrar i alla grenar införs. ” Stjärnsporrar, det vill säga sporrar med roterande skivor/delar som har hack eller tandade kanter, är inte tillåtna inom tävlingsområdet. Sporrar med en roterande skivor/delar, som har jämna kanter, är tillåtna.”

137 Kommunikationsutrustning

Om handhållen kommunikationsutrustning används till häst, ska hästen stå stilla och inte vara i rörelse.

140 Om premier

De premier som delas ut anges i propositionen och får inte minskas, inte heller genom friskrivning i propositionen.

150 Licenser

om licenser är likalydande i TR och i TDB.

162 Hästpass

Hästpass ska medföras till tävlingsplatsen.

170 Vaccinationsregler

Tidigare publicerade regler om nya vaccinationer förs in i TR.

173 Hjälm

Hjälm ska bäras även i kön till hästbesiktningen.

174 Blodsregel

Harmoniserad lydelse i alla TR.
”Om det förekommer blod, sår eller svullnad på hästen gäller följande. Har blod, sår eller svullnad orsakat av ryttarens inverkan ska ekipaget stängas av. Har blod, sår eller svullnad orsakats av annat än ryttarens inverkan, såsom att hästen har bitit sig eller fått ett balltramp eller liknande, ska en bedömning göras enligt moment 175. Upptäcks blod, sår eller svullnad under ritten ska ritten omedelbart avbrytas. ”

175 Startförbud

Vid startförbud p g a skada i mungipa/munhåla bli startförbudet 21 dagar. Mellan dag 8-21 under startförbudet kan tillfälligt starttillstånd ges om:
a) veterinärintyg skickas in till Svenska Ridsportförbundet, och förbundet kan därefter ge starttillstånd,
b) tävlingsveterinär/överdomare på plats kan ge tillfälligt starttillstånd, efter besiktning där skadan konstateras ha försvunnit.

175 Mun- och nosgrimmekontroll

Överdomaren/veterinären ska kontrollera munnar och nosgrimmor på minst 5% av deltagande hästar.

187 Högsta ersättning

Högsta ersättningsnivåer för domare/överdomare införs.

190 Protest

Inga protester mot domarutslag vid ritter kan lämnas.

195 Avgift vid protest och överklagande

Avgiften för protest och överklagande höjs till 500 kr. Avgiften för överklagan till Svenska Ridsportförbundet höjs till 1500 kr. Avgifterna återbetalas om man får rätt.

Publicerad: