Annons
Annons

Utträde

Hästen Katitzi slår bakut i hagen på stall Ekeby, Djursholm.

Foto: Mikael Sjöberg

Tyvärr händer det ibland att det ideella engagemanget sviktar, förutsättningar förändras och det blir svårt för en förening att bedriva verksamhet. Då kan det vara klokt att begära utträde ur Svenska Ridsportförbundet, men för detta krävs en aktiv handling av föreningen.

Enligt föreningsstadgarna gäller följande

"För förenings upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena ett årsmöte.

Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF"

Om förening inte läggs ner utan endast begär utträde skall beslut om detta tas på årsmöte och protokoll bifogas begäran om utträde.

Publicerad: