Annons
Annons

Allmänt möte för bildande av förening

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande

  • Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  • Val av mötesordförande
  • Val av protokollsekreterare
  • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  • Fastställande av föredragningslista för mötet
  • Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  • Fastställande av stadgar för föreningen
  • Fastställande av namn på föreningen
  • Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

Viktigt att poängtera är att en allmännyttig förening med ett ideellt syfte leds av en styrelse utifrån antagna stadgar. Föreningens ändamål ska vara allmännyttigt och föreningens avkastning ska användas i den allmännyttiga verksamheten och får inte tillgodose enskilda medlemmars eller andra intressenters ekonomiska intressen. Den som äger och/eller driver ridverksamhet, dennes familjemedlemmar, nära släktingar eller direkta medarbetare får inte inneha någon post i styrelsen.

Publicerad: