Vaccinationer i TDB

Alla hästar ska ha sin vaccination registrerad i TDB inför tävling. Den registreringen ska stämma överens med det som står i hästens pass/vaccinationskort. Vanligtvis finns alla vaccinationerna införda i antingen hästens pass eller separata vaccinationskort. I dessa fall är det bara att registrera enligt vad som finns dokumenterat.

Ej fullt dokumenterade vaccinationskedjor

Observera att knappen ”Av veterinär verifierad grundvaccination” ska INTE användas i normalfallet där alla vaccinationer finns dokumenterade.

Det finns hästar som av olika anledningar inte har dokumentation över alla sina vaccinationer. Detta kan bero t ex på att hästen har haft lösa vaccinationskort och sedan har det börjat att föras in i hästens pass. Då ska det finnas ett intygande från en veterinär att samtliga vaccinationer är genomförda enligt reglerna i passet eller vaccinationskort. Detta kan se ut t ex så här eller vara en skriven text:

I det fallet ska man innan man börjar registrera vaccinationsdatum först markera knappen (trycka på) ”Av veterinär verifierad grundvaccination”

Det är ENDAST i detta fall denna funktion ska användas. Om knappen används och det inte finns ett intyg enl exempel ovan från veterinär i pass/vaccinationskort är hästen inte startberättigad.

Observera TR-förändringar fr o m 2024-01-01.

Intervall A till B ändras från 21–56 till 21–60 dagar.
Intervall B till C ändras från 90–180 dagar till 120–180 dagar.

Ändringen påverkar inte vaccinationer gjorda före 1 januari 2024.


Grundvaccination (A+B+C)

Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C). När den är klar ska hästen revaccineras (R) varje år.

Regeln omfattar alla hästar som påbörjar en grundvaccination som föl och unghästar, eller andra hästar som överskridit tiden för C- eller R-vaccination och måste börja om med grundvaccination.

Så här genomförs grundvaccination från och med 2024-01-01

 • Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C).
 • Innan hästen alls vaccinerats har den startförbud.
 • När hästen fått sin första grundvaccination (A) har den fortfarande startförbud.
 • Intervallet fram till andra grundvaccinationen är 21–60 dagar. Hästens startförbud hävs på den åttonde dagen efter genomförd B-vaccination, då kan den starta i tävling.
 • Mellan B- och C-vaccination är intervallet 120–180 dagar. När C-vaccinationen genomförts är hästen åter startberättigad åtta dagar efter C-vaccinationen.
 • Överskrids de 180 dagarna mellan B- och C-vaccination måste hästen grundvaccineras med A+B+C-vaccination enligt ovan.

Vid all vaccination av hästar gäller att häst är startberättigad från och med den åttonde dagen efter den senaste vaccinationen. Exempel: Om hästen vaccineras en torsdag får den starta fredag nästkommande vecka.

OBS! Glöm inte att uppdatera i TDB!


Så här genomförs grundvaccination till och med 2023-12-31

 • Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C).
 • Innan hästen alls vaccinerats har den startförbud.
 • När hästen fått sin första grundvaccination (A) har den fortfarande startförbud.
 • Intervallet fram till andra grundvaccinationen är 21–56 dagar. Hästens startförbud hävs på den åttonde dagen efter genomförd B-vaccination, då kan den starta i tävling.
 • Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar. Direkt efter C-vaccinationen har hästen startförbud i sju dagar. När C-vaccinationen genomförts är hästen åter startberättigad åtta dagar efter C-vaccinationen.
 • Överskrids de 180 dagarna mellan B- och C-vaccination måste hästen grundvaccineras med A+B+C-vaccination enligt ovan.

Vid all vaccination av hästar gäller att häst är startberättigad från och med den åttonde dagen efter den senaste vaccinationen. Exempel: Om hästen vaccineras en torsdag får den starta fredag nästkommande vecka.

OBS! Glöm inte att uppdatera i TDB!

Hur vet jag vilka av reglerna jag ska förhålla mig till när jag grundvaccinerar min häst?

Det är datumet hästen vaccineras som bestämmer om du ska förhålla dig till reglerna som gäller till och med 2023-12-31 eller reglerna från och med 2024-01-01.

Exempel 1:
Du planerar att ge hästen den andra grundvaccinationen (B) 2024-01-10. Du ska då förhålla dig till reglerna som gäller från och med 2024-01-01, för B-vaccination 21 – 60 dagar efter A-vaccinationen.

Exempel 2:
Du planerar att ge hästen den tredje grundvaccinationen (C) 2023-12-29. Du ska då förhålla dig till reglerna som gäller till och med 2023-12-31, för C-vaccination 90 – 180 dagar efter B-vaccinationen.

Revaccinering, överskridna tidsgränser

Efter genomförd C-vaccination ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

I det fall mer än 365 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Överskrids intervallet måste hästen grundvaccineras med A+B+C-vaccination enligt ovan.

21-dagarsundantaget togs bort 1 januari 2023

Från och med 1 januari 2023 försvann möjligheten att använda de 21 extra dagarna efter ordinarie 365-dagars intervall.

Om inte vaccination sker inom 365-dagarsintervallet måste ny grundvaccination enligt TR I moment 170 B genomföras.

Ändringen gäller inte retroaktivt.


Revaccination

1:a revaccination rekommenderas efter 6 månader för hästar under 4 års ålder, för aktivt tävlande hästar samt vid influensautbrott.

Minsta intervallet för revaccination enligt TR är som tidigare en gång per år, men en stark rekommendation är att revaccinera hästen var sjätte månad. Detta gäller, förutom enligt ovan, även hästar och ponnyer som förflyttas ofta, inte bara för tävling utan även träning, sambeten eller annan aktivitet.


När får hästen starta i tävling efter vaccination?

Regler om vaccination finns i TR I mom 170 Länk till annan webbplats.Enligt TR I Mom 170, Vaccinationsbestämmelser, får hästen starta tidigast den åttonde dagen efter senaste vaccination mot hästinfluensa.

Exempel: hästen vaccineras en måndag. Då får den tidigast starta nästkommande tisdag.

Läs mer om smittskydd och smitta Länk till annan webbplats.

Publicerad: