Annons
Annons

Status i arbetet med motionerna

Här kommer en statusuppdatering gällande arbetet med de motioner som antogs vid förbundsstämman i maj i år.

Svenska Ridsportförbundet håller förbundsstämma vartannat år, den senaste stämman hölls den 6 maj 2023 och nästa stämma sker i maj 2025. Inför varje stämma inkommer en rad motioner och de motioner som godkänns av stämman arbetar förbundsstyrelsen sedan vidare med. På Förbundsstyrelsens senaste möte, den 10 oktober, var status i arbetet med motionerna som följer nedan:

Funktionärsbrist (motion D1, D12, D15, K24)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen ska senast Ridsportforum 2024 återkomma med en strategi och handlingsplan gällande funktionärsbristen i hela landet samt genomföra en översyn av funktionärsutbildningar.
 • Status: en kartläggning av antalet funktionärer och deras geografiska spridning är påbörjad. En kartläggning av funktionärsutbildningar är påbörjad, där överdomar-, dressyrdomar- och inverkansdomarutbildningarna hittills har granskats och reviderats.

Pay & Ride/Jump/Drive m.fl. (motion D10)

 • Uppdrag i korthet: informera på hemsidan om vad Pay & Ride/Jump/Drive och liknande är samt vad Svenska Ridsportförbundet rekommenderar gällande utbildade funktionärer, TDB och TR.
 • Status: arbetet är på god väg och delar av informationen är på plats på hemsidan.

Utjämningsbidrag (motion D11)

 • Uppdrag i korthet: utreda möjligheten till ett utjämningsbidrag för kostnader i samband med arrangemang av tävling.
 • Status: efter diskussion i förbundsstyrelsen konstateras behovet av att hålla ihop förslag rörande stöd och bidrag. Denna motion kommer därför att behandlas som en del i arbetet med motion D1 från 2021 Länk till annan webbplats..

Inkludering av funktionärsutbildning i ridlärarutbildning (D13)

 • Uppdrag i korthet: utreda möjligheten att genom utbildning för SRLII/Level 2 Ridlärare ge behörighet för lägsta nivån av banbyggare, dressyrdomare, hoppdomare och inverkansdomare.
 • Status: i dagsläget är det utmanande att förena ridlärarutbildningar med funktionärsutbildningar, bland annat på grund av att ridlärarutbildning ordnas av flertalet olika aktörer där Svenska Ridsportförbundet inte styr över innehållet i respektive utbildning samt då funktionärsutbildningar har krav på tävlingsmeriter vilket inte ridlärarutbildningar har. Uppdragen ser dessutom väldigt olika ut.

IOK-definitioner (motion K18, K25, E27 och E39)

 • Uppdrag i korthet: förbundsstyrelsen ska aktivt verka för att relevanta delar av motionärernas förslag om att tillämpa IOK:s definitioner av sexuella trakasserier och övergrepp beaktas i det fortsatta arbetet. Dessutom ska förbundsstyrelse fortsätta intensifiera arbetet med att stärka tryggheten och som del av detta genomföra en analys av organisationen.
 • Status: arbete pågår.

Eksätra RS förslag (motion D7, E28, E37)

 • Uppdrag i korthet: att om så lämpligt yrka för Eksätra RS förslag vid Riksidrottsmötet.
 • Status: Svenska Ridsportförbundet var aktiva i trygghetsfrågorna på Riksidrottsmötet.

Visselblåsarfunktion (motion K23)

 • Uppdrag i korthet: förbundsstyrelsen har i uppdrag att driva frågan om att Riksidrottsförbundet ska titta på för- och nackdelar kring olika upplägg av visselblåsarfunktionen.
 • Status: Svenska Ridsportförbundet var aktivt på Riksidrottsmötet.

Disciplinnämnden och disciplinärenden (motion D3, K20, E30, E36, E40)

 • Uppdrag i korthet: förbundsstyrelsen att aktivt verka för att relevanta delar av motionärernas förslag angående Disciplinnämnden och disciplinärenden beaktas i det fortsatta arbetet.
 • Status: arbete pågår.

Organisationsutredning (motion E32)

Summering av FS-möten (motion D8, K21)

 • Uppdrag i korthet: att publicera en summering av förbundsstyrelsens möten på ridsport.se
 • Status: detta har gjorts från och med FS första ordinarie möte.

Grenkommittéer (E31)

 • Uppdrag i korthet: att tillse att grenkommittéerna kan utgöra en resurs för förbundets alla tre sektioner.
 • Status: ett faddersystem för grenkommittéerna, med en ledamot från tävlingssektionen i varje grenkommitté, är igångsatt.

Arbetet fortsätter nu och nästa statusuppdatering ges (muntligen) i samband med Ridsportforum 2024. Ridsportforum arrangeras vartannat år, de år det inte är förbundsstämma, och är ett forum där ridsportens framtid diskuteras.

Publicerad:

Aktuellt