GDPR

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Värmlands Ridsportförbund med organisationsnummer 873201-7028 och adress Box 1, 651 02 Karlstad (nedan kallad distirktet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för distriktets verksamhet. I förekommande fall är distriktet gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SF och IF.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att distriktet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Distriktet finns till för sina medlemsföreningar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service distriktet tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Distriktet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Distriktsadministration
 • Deltagande och administrering av distriktet utbildningsverksamhet
 • Deltagande i tävlingsverksamhet
 • Distriktet arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Distriktet kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Distriktet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom distriktet verksamhet.


Ändamål med behandlingLaglig grund


Distriktsadministration


AvtalDeltagande i tävlingsverksamhetAvtalDeltagande och administrering av distriktet utbildningsverksamhetAllmänt intresse vid statsbidrags-finansierad utbildning. Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter.


Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av distriktet

Allmänt intresse

Kontakt med distriktet


Intresseavvägning


Besök på vår hemsida


Intresseavvägning


Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Distriktet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende distriktets behandling av dina personuppgifter. Distriktet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta varmland@ridsport.se för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende distriktets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats..

Mer information om hur distriktet arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om distriktets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du varmland@ridsport.se

Publicerad: